Vyhledávání
Hlavní strana» Eva Černošková» Obchodní podmínky

Eva Černošková

Hodnocení: 0 z 5 Město: Olomouc
Stát: ČR

Eva Černošková - obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu :  www.atelier.cz u prodejce Eva Černošková a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i nakupujícího. Nakupující svým nákupem a uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
1.2.  Prodávajícím je Mgr. Eva Černošková, IČ : 18498272, neplátce DPH.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Objednávka provedená kupujícím je považována za návrh kupní smlouvy a samotná kupní smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy prodejce objednávku potvrdí a odsouhlasí. Objednávka odeslaná kupujícím, odsouhlasená a potvrzená prodejcem, se považuje za závazně uzavřenou kupní smlouvu s tím, že nakupující souhlasí s obchodními podmínkami prodejce.

Prodávající může objednávku odmítnout ze závažných důvodů (zboží není skladem, podstatně se změnila cena apod.), své stanovisko neprodleně oznámí nakupujícímu a dohodne s ním vhodné řešení.

2.2. Prodávající považuje všechny údaje, které kupující vyplnil v objednávkovém systému, za pravdivé a úplné (jméno kupujícího, adresa pro fakturaci a adresa pro doručení zboží, pokud je jiná než fakturační).

2.3. Všechny osobní údaje, data a informace, které se shromažďují v rámci prodeje zboží z výše zmíněného e-shopu, se považují za důvěrné v souladu s platnou legislativou a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jejich vyplněním dává nakupující souhlas s jejich archivováním a užitím pouze pro účely uzavření kupní smlouvy, její administrativy a vedení účetnictví.

2.4. Výroba nebo úprava zboží na zakázku se provádí výhradně po předchozí dohodě s prodejcem, prostřednictvím vnitřní pošty, prodávající následně vystaví zboží na zakázku a rezervuje ho pouze pro nakupujícího, který ho obvyklým způsobem objedná. Potvrzením objednávky prodejcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu prodejci ve lhůtě 14 dnů od převzetí.

3. PLATBA A DOPRAVA


3.1. Úhradu objednaného zboží provede nakupující předem na účet prodejce podle pokynů v objednávkovém formuláři, kde jsou uvedeny všechny pokyny k provedení platby. Lhůta pro platbu je 5 pracovních dní.  Po této době bude nakupující vyzván k provedení úhrady a lhůta bude prodloužena o další 3 dny. Poté, pokud nedojde k úhradě, prodávající odstoupí od kupní smlouvy a zakázka bude stornována. Prodávající příjem platby potvrdí na objednávkovém formuláři e-shopu. O všech krocích a průběhu plnění kupní smlouvy je nakupující průběžně  informován elektronicky u objednávky i na svůj osobní e-mail.

Zboží na dobírku v e-shopu www.atelier.cz u prodejce Eva Černošková zakoupit nelze.

3.2. Zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od přijetí platby na účet, nejpozději do 3 dnů, jako doporučený dopis nebo balík, event. cenné psaní, prostřednictvím České pošty, podle platných tarifů. Cena poštovného je uvedena v objednávce potvrzené prodávajícím předem. Jiný způsob dodání zboží je zákazník  povinen předem dohodnout s prodávajícím prostřednictvím vnitřní pošty nebo e-mailem.

3.3. Zboží se považuje za dodané a převzaté doručením na adresu, kterou nakupující uvedl v objednávkovém formuláři.

3.4. Za bezdůvodně nevyzvednuté zboží se neposkytuje žádná finanční náhrada, pokud se prodejce a kupující nedohodnou jinak.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ze strany nakupujícího – vrácení zboží do 14 dnů

4.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží a zboží bez udání důvodu v této lhůtě vrátit. Vrácení zboží je povinen předem oznámit prodejci, písemně nebo i telefonicky, a to zároveň s identifikací konkrétní zakázky – tj. číslo objednávky, číslo faktury, celkovou cenu zboží a variabilní symbol. Podmínkou přijetí zboží zpět je skutečnost, že zboží nebylo používané, opotřebené nebo poškozené. Prodávající nepřevezme zboží zaslané na dobírku. Zboží musí být vhodně zabaleno tak, aby bylo prokazatelně chráněno před poškozením a odesláno/vráceno na vlastní náklady kupujícího a zodpovědnost.

4.2. Kupující bere na vědomí, že pokud vrátí zboží poškozené, neúplné nebo částečně spotřebované, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo vrácenou cenu za zboží ponížit o částku, kterou zboží ztratilo touto skutečností.

4.3. Vrácení kupní ceny za zboží bude prodejcem nakupujícímu provedeno nejpozději ve lhůtě  do 14 kalendářních  dnů od prokazatelného převzetí zaslaného zboží. Převzetí zboží zpět prodávající kupujícímu potvrdí elektronicky nebo telefonem (sms). Vrácení celé kupní ceny bude provedeno stejným způsobem, jakým kupující za zboží zaplatil, tj. na účet nakupujícího, ze kterého zboží zaplatil.

4.4. Podle této zákonné úpravy nelze vrátit zboží  ve lhůtě 14 dnů, které bylo zhotovené nebo upravené na zakázku.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1. Prodávající plně zodpovídá za to, že zboží nemá vady a nabízené zboží je nové, nepoužité a kvalitní. Prodejce ručí za to, že popis zboží, fotografie a všechny skutečnosti, které se zboží a jeho vlastností týkají, jsou v dostatečné míře vyfotografovány a podrobně popsány slovně u každého výrobku. Kupující má možnost se předem dotázat na všechny skutečnosti, které potřebuje znát před nákupem. Objednáním zboží dává kupující najevo, že si zboží prohlédl a souhlasí s nákupem.

5.2. Vzhledem k charakteru prodávaných výrobků v e-shopu www.atelier.cz u prodejce Eva Černošková , kdy se jedná o ručně zhotovenou bižuterii a šperky, nelze uplatnit reklamaci na škody vzniklé nesprávným používáním a zacházením se zbožím. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení,  vzniklé častým používáním. Ke každému výrobku je přiložena tištěná informace o podmínkách používání a ošetřování. Týká se to hlavně cínovaných šperků s minerály a drahokamy. Na vady či poškození, způsobené nedodržením těchto pokynů, se reklamace nevztahuje.

5.3. Oprávněná reklamace se uplatňuje předem, písemně přes vnitřní  zprávy u prodejce. Písemné sdělení musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení situace. Náklady na zaslání zboží hradí kupujícímu prodejce, pokud uzná reklamaci za oprávněnou. Prodejce je povinen uhradit nejnižší nutně vynaložené náklady, které kupující vynaložil na zaslání reklamovaného zboží.

5.4. Výrobky, na které se uplatňuje reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady (kopie faktury, která slouží i jako dodací list) a s popisem závady. Reklamace musí být uplatněna neprodleně. Zboží musí být odesláno na adresu prodejce, jak je uvedeno na faktuře. Zásilky na dobírku nebudou převzaty.

5.5. Reklamace bude vyřízena ihned, nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od převzetí zásilky, a kupující bude průběžně o vyřízení reklamace informován.

5.6. Vyřízení reklamace probíhá podle platné legislativy buď odstraněním vady, bezplatnou opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy za zboží u neodstranitelné vady. Rozhodující je návrh kupujícího.

5.7. Kupující i prodávající jsou povinni chránit odesílanou zásilku druhé smluvní straně před poškozením přepravou. Pokud jedna nebo druhá strana zjistí, že obal je poškozený přepravou a hrozí-li poškození zásilky, je povinen ihned sepsat protokol o poškození zásilky neprodleně u České pošty a postupovat podle Reklamačního řádu České pošty.

5.8. Záruční doba na zboží je, podle platné legislativy, dvouletá a začíná běžet ode dne, kdy bylo zboží převzato kupujícím.

5.9. Záručním listem je faktura, která zároveň slouží jako dodací list a je vytištěna a vždy přiložena ke zboží.

6. ZÁVĚR

6.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od  1.1.2019  pro e-shop  www.atelier.cz – prodejce Eva Černošková