Vyhledávání
Hlavní strana» Oblečení a doplňky» Gaia - čepice ze shetlandské vlny šedá s bílým proužkem

Gaia - čepice ze shetlandské vlny šedá s bílým proužkem

Poštovné a balné: od 80 Kč
Způsob platby: Bankovní převod, Dobírka, Při osobním převzetí
Dostupnost: Pouze 1 ks
Doručení: K odeslání do 5-ti dnů
Již není v prodeji
Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře. Buďte první!

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Podmínky prodejce

Obchodní podmínky

ATELIER.CZ

Preambule

Atelier.cz poskytuje prostředí pro realizaci nabídky, prodeje a koupě rukodělných autorských výrobků a děl, která jsou charakteristická svojí jedinečností, kvalitou a omezenou dostupností (dále jen „zboží“).

Atelier.cz nenabízí bezúplatnou možnost prezentace autorské práce.

Atelier.cz nepodporuje obchodníky přeprodávající zboží jiných výrobců, pokud není uvedeno jinak.

Článek I.

úvodní ustanovení

Provozovatel zprostředkovává prostřednictvím serveru Atelier.cz obchod mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávat a nakupovat v prostředí Atelier.cz mohou všechny fyzické a právnické osoby, které se zaregistrují prostřednictvím registračního formuláře na Atelier.cz, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a splní všechny předpoklady stanovené VOP.

Na základě registrace na Atelier.cz je prodávajícím a kupujícím aktivován profil, prostřednictvím kterého realizují svá práva podle těchto VOP v prostředí Atelier.cz. Smluvní vztah mezi provozovatelem na jedné straně a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé trvá po celou dobu existence aktivního profilu prodávajícího či kupujícího. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a lze jej ukončit za podmínek uvedených v článku IX. těchto VOP.

Prodávající může prostřednictvím serveru Atelier.cz nabízet a prodávat zboží vymezené provozovatelem. Tato služba serveru Atelier.cz je pro prodávajícího zpoplatněna podle článku V. těchto VOP.

Kupující může prostřednictvím serveru Atelier.cz objednávat a nakupovat zboží nabízené prodávajícími. Tato služba serveru Atelier.cz je kupujícímu poskytována bezúplatně.

Článek II

vymezení pojmů

Provozovatel:

provozovatelem serveru Atelier.cz je: D - Klima s.r.o., IČ 262 92 149, se sídlem Pustiměř 54, 683 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42077

Prodávající:

fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na Atelier.cz, nabízející prostřednictvím serveru Atelier.cz zboží vymezené provozovatelem za účelem jeho prodeje, zpravidla výrobce či autor nabízeného zboží, nikoliv osoba přeprodávající zboží za účelem zisku

Kupující:

fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na Atelier.cz, nakupující prostřednictvím serveru Atelier.cz zboží nabízené prodávajícími

Spotřebitel:

fyzická osoba, uzavírá v prostředí Atelier.cz smlouvy, aniž by jednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Podnikatel:

fyzická nebo právnická osoba, která v prostředí Atelier.cz uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání

Zboží:

autorská díla, výsledky vlastní rukodělné tvůrčí činnosti, zboží specifické kvality a typické omezeným množstvím nabízených kusů. Povaha zboží nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito VOP a podmínkami stanovenými v rámci institutu kurátora.

Kurátor:

fyzická osoba pověřená provozovatelem ke kontrole prodávajícím nabízeného a prodávaného zboží. Kurátor má právo rozhodnout o tom, které zboží může být ze strany prodávajícího prostřednictvím Atelier.cz nabízeno v souladu s filozofií a účelem serveru Atelier.cz (preambule) a v souladu s těmito VOP. Kurátor dává provozovateli doporučení ohledně zákazu nabídky jakéhokoliv zboží nebo odstranění již nabízeného zboží z prostředí Atelier.cz podle svého subjektivního výkladu preambule a těchto VOP. Kurátor pomáhá prodávajícímu zlepšit kvalitu prezentace nabízených produktů a může doporučit změny v obsahu prezentace prostřednictvím systému zákaznické podpory na platformě Atelier.cz. Kurátorem nemůže být prodávající. Pověření každého konkrétního kurátora může provozovatel kdykoliv, i bez udání důvodu, odvolat.

Registrovaný uživatel:

kupující a prodávající se schváleným registrovaným účtem

Aktivní profil:

provozovatelem nezablokovaný účet registrovaného uživatele, zveřejněný provozovatelem jako „profil“ na portálu provozovaném na internetové doméně Atelier.cz.

Uživatel:

Návštěvník v prostředí Atelier.cz bez registrovaného účtu

Článek III

práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel prostřednictvím serveru Atelier.cz zprostředkovává možnost uzavřít mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, kdy předmětem je dodání zboží vymezeného v článku II. těchto VOP prodávajícím kupujícímu.

Provozovatel má za užívání serveru Atelier.cz ze strany prodávajícího právo na úplatu za podmínek uvedených v čl. V.

Provozovatel prostřednictvím serveru Atelier.cz umožní prodávajícímu nabízet jeho zboží, a to prostřednictvím vizuální prezentace zboží a jeho přesnou specifikací.

Provozovatel po schválení registrovaného účtu prodávajícího zveřejní na svých webových stránkách v prostředí Atelier.cz profil prodávajícího do 30 pracovních dní od schválení registrace prodávajícího (aktivace profilu). Za stejných podmínek aktivuje provozovatel profil i kupujícímu.

Provozovatel si vyhrazuje právo předchozího schválení zboží nabízeného prodávajícím ještě před zveřejněním zboží na Atelier.cz.

Provozovatel prodávajícímu znemožní nabídku zboží nebo již nabízené zboží prodávajícího z prostředí Atelier.cz odstraní, pokud je taková nabídka v rozporu s právními předpisy, pokud zboží nesplňuje požadavky provozovatele na kvalitu, původ či povahu zboží nebo pokud povaha zboží, jeho provedení a způsob jeho prodeje je v rozporu s filozofií a účelem serveru Atelier.cz. Provozovatel se může řídit doporučením kurátora, není však jeho závěrem z hlediska hodnocení zboží vázán.

Provozovatel není účastníkem smluv uzavíraných mezi prodávajícími a kupujícími za účelem koupě zboží nabízeného prostřednictvím serveru Atelier.cz.

Provozovatel neodpovídá kupujícímu za vady koupeného zboží.

Provozovatel dohlíží na kvalitu a původ zboží nabízeného prostřednictvím serveru Atelier.cz pouze podle jeho vizualizace a popsané specifikace prodávajícím. V případě, že prodávajícím dodané zboží neodpovídá nabídce, musí kupující uplatit své nároky z vady zboží přímo vůči prodávajícímu.

Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených prodávajícím a kupujícím v prostředí Atelier.cz.

Provozovatel je oprávněn okamžitě deaktivovat profil prodávajícího v prostředí Atelier.cz v případě, že prodávající opakovaně nabídne zboží, jehož povaha, původ, způsob výroby nebo prodeje je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito VOP nebo filozofií a účelem Atelier.cz. Stejně může provozovatel postupovat v případě, že prodávající poruší některou z povinností uvedených v článku IV. Deaktivace profilu prodávajícího je v tomto případě projevem okamžitého odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele ve smyslu ustanovení článku IX těchto VOP.

Provozovatel prodávajícímu a kupujícímu doručuje pouze elektronicky, a to na e-mail uvedený při registraci.

Článek IV

práva a povinnosti prodávajícího

Aktivací profilu prodávajícího je mezi prodávajícím a provozovatelem uzavřena smlouva o užívání prostředí Atelier.cz a zprostředkování možnosti uzavřít s kupujícím smlouvu za podmínek uvedených v těchto VOP.

Prodávající je povinen nahlásit provozovateli bez zbytečného odkladu jakékoliv změny údajů, které uvedl v registraci. V případě porušení této povinnosti se prodávající nemůže neaktuálnosti uvedených údajů vůči provozovateli dovolávat, zejména pak v případě doručení právního jednání na neaktuální adresu či e-mail.

Prodávající má právo nabízet prostřednictvím serveru Atelier.cz pouze zboží vymezené v článku II. V pochybnostech má přednost rozhodnutí kurátora nebo provozovatele.

Kontrola fotografií a popisu zboží probíhá po jejich nahrání do prostředí Atelier.cz, a to před samotným publikováním ve veřejné části nebo též v rámci nahodilé kontroly kurátorem kdykoliv během aktivní nabídky zboží. Prodávající je povinen uvést pravdivé a úplné údaje o nabízeném zboží. Stejně tak je povinen ve své nabídce zveřejnit věrnou vizualizaci skutečného zboží. Prezentace zboží pomocí ilustračních fotografií nebo fotografií podobného zboží je zakázána. Podobné fotografie lze použít pouze v rámci zakázkové výroby, kdy je kupující předem informován o skutečnosti, že výsledek zakázkové výroby se může nepatrně lišit od předlohy, kdy při uzavření příslušné smlouvy s tímto vysloví souhlas. Zboží povahy zakázkové výroby podléhá zvýšené kontrole ze strany kurátora.

Prodávající je povinen v nabídce uvést cenu zboží včetně DPH a příp. jiných poplatků, způsob platby, termín dodání zboží, náklady dodání zboží, a další údaje, které mu zákon v rámci postavení prodávajícího vůči kupujícímu ukládá.

Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku konkrétního zboží prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Od tohoto okamžiku je pro obě strany objednávka závazná a prodávající je povinen zboží kupujícímu za uvedených podmínek dodat. V případě okolností bránících včasnému a řádnému splnění smlouvy má prodávající povinnost kupujícího bezodkladně informovat.

Je-li prodávajícím podnikatel, je povinen respektovat všechny zákonné povinnosti vůči kupujícímu jako spotřebiteli. Provozovatel kupujícímu neodpovídá za nesplnění uvedené povinnosti.

Je-li prodávajícím spotřebitel, má právo od smlouvy o užívání prostředí Atelier.cz uzavřené s provozovatelem odstoupit do 14 dnů od aktivace profilu prodávajícího, a to bez udání důvodu. Odstoupení musí být doručeno provozovateli formou žádosti o deaktivaci svého profilu prostřednictvím formuláře Atelier.cz s účinky ke dni doručení žádosti provozovateli. Provozovatel má povinnost přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu prodávajícímu potvrdit. Provozovatel a prodávající – spotřebitel výslovně sjednávají, že dojde-li v uvedené lhůtě ze strany prodávajícího k čerpání služeb nebo k nákupu kreditu, dává tím prodávající výslovně najevo, že plnění bylo ze strany poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, poskytnuto s jeho výslovným souhlasem, kdy stvrzuje, že mu bylo ještě před uzavřením předmětné smlouvy sděleno, že v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, nemá. V případě odeslání objednávky kreditu resp. čerpání služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy podle cit. ustanovení zákona tak nemá prodávající právo od smlouvy podle cit. ustanovení odstoupit.

V případě, že prodávající nadále nehodlá služby Atelier.cz využívat, je povinen požádat o deaktivaci svého profilu, a to prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Ke skončení smluvního vztahu dojde k 30. dni od doručení žádosti provozovateli.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a prodávajícím trvá po celou dobu existence aktivního profilu prodávajícího. I v případě, že prodávající služby Atelier.cz aktivně nevyužívá, je povinen platit provozovateli úplatu podle článku V. K ukončení smluvního vztahu dojde pouze deaktivací profilu prodávajícího.

Provozovatel nemá v případě deaktivace profilu na žádost prodávajícího povinnost vrátit peníze za prodávajícím již nakoupené kredity. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s odesláním zboží ve více než dvou případech během jednoho kalendářního měsíce, má provozovatel právo účet prodávajícího sankcionovat, a to formou deaktivace nebo úplného odstranění některého nebo veškerého zboží nebo deaktivací profilu prodejce. Volba typu uplatněné sankce je výhradním právem provozovatele.

Článek V

Úplata

Využití prostředí Atelier.cz je do aktualizace těchto obchodních podmínek bezplatné.

Článek VI.

kupní smlouva a smlouva o dílo

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání prodávajícím nabízeného zboží kupujícímu, je v prostředí Atelier.cz uzavřena okamžikem odeslání objednávky konkrétního zboží kupujícím prostřednictvím objednacího formuláře v prostředí Atelier.cz.

Kupující je povinen sjednanou cenu včetně sjednaných nákladů spojených s dodáním zboží zaplatit prodávajícímu ještě před dodáním zboží. Kupující je povinen dodané zboží převzít.

Provozovatel neodpovídá žádné ze smluvních stran za porušení smluvních nebo zákonných povinností druhou smluvní stranou.

Smluvní strany jsou povinny oznámit provozovateli jakékoli porušení smluvních či zákonných podmínek druhou stranou, a to do deseti dnů od zjištění takového porušení.

Prodávající a kupující mohou hodnotit realizovaný obchod i druhou smluvní stranu prostřednictvím formuláře Atelier.cz.

Prodávající a kupující mohou prostřednictvím Atelier.cz uzavřít smlouvu kupní, ale též smlouvu o dílo, kdy prodávající nabízené zboží na základě objednávky kupujícího na svůj náklad a nebezpečí teprve zhotoví.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Článek VII.

spotřebitelská ujednání

Prodávající a kupující, kteří jsou spotřebiteli, registrací na Atelier.cz potvrzují, že se předem seznámili s těmito VOP, s totožností provozovatele, jeho kontaktními údaji včetně e-mailové adresy, sídla a telefonního čísla, s totožnotí osob, které jménem provozovatele jednají, včetně jejich e-mailové adresy a telefonního čísla.

Článek VIII

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozovatel sbírá, shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které získává na základě registrace prodávajících a kupujících jakožto subjektů osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“), v souladu se zákony a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem provozování serveru Atelier.cz, tj. za účelem komunikace s prodávajícími a kupujícími, za účelem prezentace profilu prodávajících a kupujících na svých webových stránkách v prostředí Atelier.cz, za účelem uzavírání smluvních vztahů a prezentace a popularizace serveru Atelier.cz v rozsahy nezbytně nutném k činnostem spadajícím pod oprávněný zájem provozovatele.

Subjekt údajů odesláním registračního formuláře uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které do formuláře zadal (dále jen „souhlas“), a to za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Tento souhlas platí i pro případ pozdější změny uvedeného účelu resp. jeho rozšíření, nejde-li o změnu s původním vymezením účelu neslučitelnou.

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je nutné pro plnění smlouvy s provozovatelem uzavřené na základě těchto VOP. Provozovatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, pohlaví.

Souhlas uděluje subjekt údajů i pro dobu po deaktivaci svého profilu v prostředí Atelier.cz resp. po skončení smluvního vztahu s provozovatelem na základě těchto VOP, a dále i pro dobu po odvolání souhlasu resp. po skončení účinnosti smlouvy o zpracování osobních údajů. Provozovatel je v těchto případech oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu tří let z důvodů případného určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Udělením souhlasu uzavírá provozovatel a registrovaný prodávající nebo registrovaný kupující smlouvu, která opravňuje provozovatele jakožto správce osobních údajů třetích osob ke sběru, shromažďování a zpracování osobních údajů.

Článek IX.

odstoupení od smlouvy

Smluvní vztah mezi provozovatelem na straně jedné a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé podle těchto VOP lze ukončit těmito způsoby:

dohodou stran

deaktivací profilu na žádost prodávajícího nebo kupujícího prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Deaktivovat profil je provozovatel povinen do 48 hodin od přijetí žádosti zaslané prostřednictvím formuláře, která je výrazem jednostranného odstoupení od smlouvy.

deaktivací profilu prodávajícího nebo kupujícího provozovatelem v případě porušení povinností vyplývajících z těchto VOP, která je výrazem jednostranného odstoupení od smlouvy.

Článek X.

služby poskytované v prostředí Atelier.cz

Provozovatel poskytuje v souvislosti s využitím prostředí Atelier.cz prodávajícím za úplatu též tyto služby:

zprostředkování uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo s kupujícím v prostředí Atelier.cz

sestavování, systematizace, aktualizace a správa dat v počítačových databázích

prezentace a reklama nabízeného zboží v prostředí Atelier.cz včetně on-line reklamy v počítačové síti

prezentace prodávajícího na Internetu a v jiných médiích

poradenství v oblasti prodeje bižuterie, bytových doplňků, výrobků z textilu, keramiky, uměleckých děl, výrobků z kůže, klenotů, výrobků ze vzácných kovů, nábytku, hraček, výrobků ze dřeva a plastických hmot, kloboučnického zboží, galanterie, svíček, floristiky, zrcadel

poskytování přístupu k informacím na Internetu

elektronické poštovní služby, telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na Internetu

poskytování přístupu do databází a systémů IT, poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby, elektronická výměna zpráv prostřednictvím konferenčních linek, konferenčních místností a internetových fór, předávání informací na internetové adresy

poskytování vyhledávacích služeb v Internetu

návrh počítačového software, technické poradenství, poskytování nebo pronájem elektronických paměťových míst na Internetu, služby v oblasti IT

Článek XI.

užití ochranné známky

Prodávající má právo užít ochrannou známku “Atelier.cz - design & handmade” pouze po předchozím písemném schválení provozovatelem.

Článek XII.

závěrečná ujednání

Provozovatel tímto všechny uživatele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi provozovatelem a uživatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uživatel nalezne zejména na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Dále je možné mimosoudně řešit spotřebitelské spory za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí. K nalezení zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pomocí platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí, je obsažena zejména v nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy vzniklé v prostředí Atelier.cz mezi provozovatelem na straně jedné a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé.

Tyto VOP jsou veřejně přístupné na www.atelier.cz/obchodni-podminky

Tyto VOP jsou účinné od 24. května 2017

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP v souladu se zákonem jednostranně změnit.


Platební podmínky

Konkrétní platební údaje pro Vaši objednávku získáte po přijetí vámi odeslané objednávky, informace vám budou zaslány emailem.

Případně kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce" na produktové stránce. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na produktové stránce.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. O přijetí platby je kupující informován vnitřní poštou.


Podmínky dopravy a poštovného

Pokud máte s objednávkou jakýkoliv problém, prosím kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce".

Doručení a převzetí zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

Způsob dopravy

Zboží bude odesláno dle způsobu dopravy zvoleného v objednávce, není-li po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty stanoveno jinak. V rámci standardního poštovného pro objednávky v ČR s platbou předem se jedná převážně o doporučené nebo cenné psaní nebo doporučený balík v závislosti na velikosti objednaného zboží. V případě dobírky se jedná o doporučené psaní či cenné psaní s dobírkou nebo doporučený balík s dobírkou.

Cena poštovného

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny poštovného v závislosti na aktuálním ceníku zvoleného dopravce. V ceně poštovného je zahrnuto balné, které je určeno na základě povahy zboží.

O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání objednávky prodejci.


Vrácení zboží a peněz

Pokud máte s objednávkou jakýkoliv problém, prosím kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce".

Položky, které nemohou být vráceny nebo vyměněny

Z povahy těchto položek s výjimkou doručení degradovaného nebo vadného zboží nelze akceptovat vrácení pro:

  • Výrobky na zakázku a personalizované zboží
  • Digitální produkty

Detaily o vrácení a výměně zboží

Prodejce akceptuje vrácení zboží nebo jeho výměnu (nikoliv u zboží na zakázku) Storno objednávky lze učinit do 12 hodin od objednání.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty nebo korespondenčně formou doporučeného dopisu na adresu prodejce.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním.

Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na obchodní zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: mechanickým poškozením zboží, prokazatelně nesprávným užíváním, prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, prokazatelně nesprávným skladováním, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Zboží musí být odesláno na adresu místa podnikání nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.