Vyhledávání
Hlavní strana» Umění a zábava» Obrazy» Plakát, Bunny on bicycle, dětský obrázek na zeď

Plakát, Bunny on bicycle, dětský obrázek na zeď

Poštovné a balné: od 54 Kč
Způsob platby: Bankovní převod, Dobírka
Doručení: K odeslání do 2 dnů
164 Kč
Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře. Buďte první!

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Podmínky prodejce

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

prodejce „MooiPrintArt“

I. Vymezení pojmů 

1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí

internetový obchod na internetové adrese www.atelier.cz/mooiprintart,

2. „Prodejcem“ se rozumí provozovatel obchodu, jménem, příjmením, názvem spol.,

IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.

3. „Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.

4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního

Zboží.

5. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod

prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se

vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.

6. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní

Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.

7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II.

Nákup Zboží

1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického

objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním

registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli

objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky

v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a

reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se

zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana

osobních údajů).

2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem

na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze

informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci

Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a

koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží

v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy

k takovému Zboží.

3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím

Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení

Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.

4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito

obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v

Objednávce.

5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.

6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na

uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží

uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky

tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke

konkrétnímu objednanému Zboží.

7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého

návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob

dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní

smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a

reklamačními podmínkami.

8. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na

adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté,

co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.

III.

Realizace Objednávky

1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné

údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.

2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze

strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i)

Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v

případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6

nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně

podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či

provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s

žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných

podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.

4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má

zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za

novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má

zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové

lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

IV.

Informace Zákazníka

1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a

reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření

smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a

reklamačních podmínek.

3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci

Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového

Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného

Zboží i jeho cenou seznámil.

4. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků,

není-li uvedeno jinak.

5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či

smlouvě.

6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi

zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení

dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č.

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).

7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních

prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.

8. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického

systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem

Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení

Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána

obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

9. Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního

Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba

platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či

do vyčerpání zásob.

10. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována

v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být

tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové

zpřístupnění.

11. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány

těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

12. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.

13. V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného

odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné

v Objednávce.

14. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S

HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY? 1. Digitální obsah

(obraz, plakát k vlastnímu vytisknutí) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na

vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je

obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici

hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty

zejména ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k

dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v

případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se

stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo

výpadků serveru. 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a

zkušeností. Digitální i tištěný obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez

předchozího výslovného písemného souhlasu autora dále šířit nebo umožnit jeho

užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle

autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

V.

Dodání Zboží

1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je

specifikována i cena a forma dodání.

2. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na

poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník

doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného

dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém

skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4

využije své právo odstoupit od smlouvy.

3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši

100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn

od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok

Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé

skladné dle bodu 3.

VI.

Platební podmínky

1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je

specifikována i cena a forma platby.

VII.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

1. DIGITÁLNÍ OBSAH (obraz, plakát k vlastnímu vytisknutí): V případě, že

předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu, Kupující nemůže

odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu,

pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným

souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a

Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě

nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že

v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu – (digitální

obraz, plakát ke stažení a vlastnímu vytištění), výslovně souhlasí s tím, že mu

bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od

této smlouvy. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v

předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit.

2. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží (hotový výtisk,

plakát, obrázek), pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo

odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste

zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14

denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem nebo odesláno

poštou na adresu uvedenou v profilu, případně na tuto adresu doručeno osobně

či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, viz níže.

Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Prosím vezměte na vědomí, že podle §

1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy: • o dodávce zboží, které

bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, • o dodávce zboží v

uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není

možné vrátit, • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal, V těchto případech tak odstoupení

od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit

bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel

nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém

odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I

odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro

odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení

od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před

uplynutím 14 dnů.

5. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného

Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co

nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně

nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v

důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije

Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení

počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě

tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1

odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím

jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi

Zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1

ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

8. Spotřebitel nemá právo odstoupit dle tohoto článku od kupní smlouvy na Zboží,

které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním

na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle

přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele (především na jeho míru).

9. Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

VIII.

Reklamace Zboží

1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24

měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na

Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží

reklamovat dle příslušných právních předpisů.

2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:

1. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 1,

2. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v

rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,

3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,

4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v

povaze Zboží.

3. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii

dokladu o koupi (faktury).

4. V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník fakturu

současně se zakoupeným Zbožím.

5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.

6. V případě doručení zboží dobírkou je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku

prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození,

popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty

reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou

zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.

7. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí

příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez

zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode

dne doručení zásilky.

IX.

Nároky z vad

1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodejce

též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však

nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je

oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

2. Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit především dle §2169 OZ.

Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem,

přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních

předpisů.

X.

Posouzení reklamace

1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník

zpět na adresu Prodejce.

2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.

3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.

4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.

5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude

Prodejcem přihlíženo.

6. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce

reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

XI.

Vrácení Zboží

(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen

vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem

a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení

některého účastníka od kupní smlouvy.

2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi

povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží

nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.

3. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník

povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě

Prodejce, kde si dříve Zboží převzal.

4. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dobírkou, je Zákazník povinen

Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce,

ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá

Prodejci.

5. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi

součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.

6. V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat

Zákazníkovi:

1. částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání Zákazníka se Zbožím,

2. přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,

3. přímé náklady na čištění Zboží,

4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.

7. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení

takového vyúčtování Zákazníkovi.

8. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat

Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny Zboží (včetně DPH), o

jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za

každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v

plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen

uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.

9. Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po

případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co

Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto

odstoupil od smlouvy.

10. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku

smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.

XII.

Ochrana osobních údajů

1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání

Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu,

bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či

Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout

a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce

povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický

systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky

automaticky zastaveno či ukončeno.

3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje

Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v

rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.

4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na

adrese obchodu atelier.cz, s nimiž se zákazník řádně seznámil

před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním

kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli

Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické

komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň

považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

2. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a

Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí

českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.

3. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník

a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele,

vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není

Spotřebitelem.

4. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi

prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle

zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na

mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat

k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).

5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními

podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje

za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá

ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp.

postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje

pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla

řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních

podmínek touto elektronickou formou.

6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před

učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly

Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou

obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně

seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před

jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními,

informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a

reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a

reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

XIV.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: .............................................

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................

- Datum obdržení .....................................

- Jméno a příjmení Spotřebitele .............................

- Adresa Spotřebitele .......................

- Podpis Spotřebitele .......................................

- Datum ..............................dní a reklamační podmínkyPlatební podmínky

Konkrétní platební údaje pro Vaši objednávku získáte po přijetí vámi odeslané objednávky, informace vám budou zaslány emailem.

Případně kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce" na produktové stránce. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na produktové stránce.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. O přijetí platby je kupující informován vnitřní poštou.


Podmínky dopravy a poštovného

Pokud máte s objednávkou jakýkoliv problém, prosím kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce".

Doručení a převzetí zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

Způsob dopravy

Zboží bude odesláno dle způsobu dopravy zvoleného v objednávce, není-li po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty stanoveno jinak. V rámci standardního poštovného pro objednávky v ČR s platbou předem se jedná převážně o doporučené nebo cenné psaní nebo doporučený balík v závislosti na velikosti objednaného zboží. V případě dobírky se jedná o doporučené psaní či cenné psaní s dobírkou nebo doporučený balík s dobírkou.

Cena poštovného

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny poštovného v závislosti na aktuálním ceníku zvoleného dopravce. V ceně poštovného je zahrnuto balné, které je určeno na základě povahy zboží.

O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání objednávky prodejci.


Vrácení zboží a peněz

Pokud máte s objednávkou jakýkoliv problém, prosím kontaktujte prodejce pomocí tlačítka "kontaktovat prodejce".

Položky, které nemohou být vráceny nebo vyměněny

Z povahy těchto položek s výjimkou doručení degradovaného nebo vadného zboží nelze akceptovat vrácení pro:

  • Výrobky na zakázku a personalizované zboží
  • Digitální produkty

Detaily o vrácení a výměně zboží

Prodejce akceptuje vrácení zboží nebo jeho výměnu (nikoliv u zboží na zakázku) Storno objednávky lze učinit do 12 hodin od objednání.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty nebo korespondenčně formou doporučeného dopisu na adresu prodejce.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním.

Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na obchodní zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: mechanickým poškozením zboží, prokazatelně nesprávným užíváním, prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, prokazatelně nesprávným skladováním, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Zboží musí být odesláno na adresu místa podnikání nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.