Vyhledávání
Hlavní strana» Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

ATELIER.CZ

Preambule

Atelier.cz poskytuje prostředí pro realizaci nabídky, prodeje a koupě rukodělných autorských výrobků a děl, která jsou charakteristická svojí jedinečností, kvalitou a omezenou dostupností (dále jen „zboží“).

Atelier.cz nenabízí bezúplatnou možnost prezentace autorské práce. 

Atelier.cz nepodporuje obchodníky přeprodávající zboží jiných výrobců, pokud není uvedeno jinak.

Článek I.

úvodní ustanovení 

 1. Provozovatel zprostředkovává prostřednictvím serveru Atelier.cz obchod mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávat a nakupovat v prostředí Atelier.cz mohou všechny fyzické a právnické osoby, které se zaregistrují prostřednictvím registračního formuláře na Atelier.cz, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a splní všechny předpoklady stanovené VOP.
 2. Na základě registrace na Atelier.cz je prodávajícím a kupujícím aktivován profil, prostřednictvím kterého realizují svá práva podle těchto VOP v prostředí Atelier.cz. Smluvní vztah mezi provozovatelem na jedné straně a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé trvá po celou dobu existence aktivního profilu prodávajícího či kupujícího. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a lze jej ukončit za podmínek uvedených v článku IX. těchto VOP.
 3. Prodávající může prostřednictvím serveru Atelier.cz nabízet a prodávat zboží vymezené provozovatelem. Tato služba serveru Atelier.cz je pro prodávajícího zpoplatněna podle článku V. těchto VOP.
 4. Kupující může prostřednictvím serveru Atelier.cz objednávat a nakupovat zboží nabízené prodávajícími. Tato služba serveru Atelier.cz je kupujícímu poskytována bezúplatně.Článek II

vymezení pojmů

Provozovatel:

provozovatelem serveru Atelier.cz je: D - Klima s.r.o., IČ 262 92 149, se sídlem Pustiměř 54, 683 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42077

Prodávající:

fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na Atelier.cz, nabízející prostřednictvím serveru Atelier.cz zboží vymezené provozovatelem za účelem jeho prodeje, zpravidla výrobce či autor nabízeného zboží, nikoliv osoba přeprodávající zboží za účelem zisku

Kupující:

fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na Atelier.cz, nakupující prostřednictvím serveru Atelier.cz zboží nabízené prodávajícími

Spotřebitel:

fyzická osoba, uzavírá v prostředí Atelier.cz smlouvy, aniž by jednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Podnikatel:

fyzická nebo právnická osoba, která v prostředí Atelier.cz uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání

Zboží:

autorská díla, výsledky vlastní rukodělné tvůrčí činnosti, zboží specifické kvality a typické omezeným množstvím nabízených kusů. Povaha zboží nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito VOP a podmínkami stanovenými v rámci institutu kurátora.

Kurátor:

fyzická osoba pověřená provozovatelem ke kontrole prodávajícím nabízeného a prodávaného zboží. Kurátor má právo rozhodnout o tom, které zboží může být ze strany prodávajícího prostřednictvím Atelier.cz nabízeno v souladu s filozofií a účelem serveru Atelier.cz (preambule) a v souladu s těmito VOP. Kurátor dává provozovateli doporučení ohledně zákazu nabídky jakéhokoliv zboží nebo odstranění již nabízeného zboží z prostředí Atelier.cz podle svého subjektivního výkladu preambule a těchto VOP. Kurátor pomáhá prodávajícímu zlepšit kvalitu prezentace nabízených produktů a může doporučit změny v obsahu prezentace prostřednictvím systému zákaznické podpory na platformě Atelier.cz. Kurátorem nemůže být prodávající. Pověření každého konkrétního kurátora může provozovatel kdykoliv, i bez udání důvodu, odvolat.

Registrovaný uživatel:

kupující a prodávající se schváleným registrovaným účtem

Aktivní profil:

provozovatelem nezablokovaný účet registrovaného uživatele, zveřejněný provozovatelem jako „profil“ na portálu provozovaném na internetové doméně Atelier.cz.

Uživatel:

Návštěvník v prostředí Atelier.cz bez registrovaného účtu

Článek III

práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel prostřednictvím serveru Atelier.cz zprostředkovává možnost uzavřít mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, kdy předmětem je dodání zboží vymezeného v článku II. těchto VOP prodávajícím kupujícímu.

 2. Provozovatel má za užívání serveru Atelier.cz ze strany prodávajícího právo na úplatu za podmínek uvedených v čl. V.
 3. Provozovatel prostřednictvím serveru Atelier.cz umožní prodávajícímu nabízet jeho zboží, a to prostřednictvím vizuální prezentace zboží a jeho přesnou specifikací.
 4. Provozovatel po schválení registrovaného účtu prodávajícího zveřejní na svých webových stránkách v prostředí Atelier.cz profil prodávajícího do 30 pracovních dní od schválení registrace prodávajícího (aktivace profilu). Za stejných podmínek aktivuje provozovatel profil i kupujícímu.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo předchozího schválení zboží nabízeného prodávajícím ještě před zveřejněním zboží na Atelier.cz.

 6. Provozovatel prodávajícímu znemožní nabídku zboží nebo již nabízené zboží prodávajícího z prostředí Atelier.cz odstraní, pokud je taková nabídka v rozporu s právními předpisy, pokud zboží nesplňuje požadavky provozovatele na kvalitu, původ či povahu zboží nebo pokud povaha zboží, jeho provedení a způsob jeho prodeje je v rozporu s filozofií a účelem serveru Atelier.cz. Provozovatel se může řídit doporučením kurátora, není však jeho závěrem z hlediska hodnocení zboží vázán.

 7. Provozovatel není účastníkem smluv uzavíraných mezi prodávajícími a kupujícími za účelem koupě zboží nabízeného prostřednictvím serveru Atelier.cz.

 8. Provozovatel neodpovídá kupujícímu za vady koupeného zboží.

 9. Provozovatel dohlíží na kvalitu a původ zboží nabízeného prostřednictvím serveru Atelier.cz pouze podle jeho vizualizace a popsané specifikace prodávajícím. V případě, že prodávajícím dodané zboží neodpovídá nabídce, musí kupující uplatit své nároky z vady zboží přímo vůči prodávajícímu.

 10. Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených prodávajícím a kupujícím v prostředí Atelier.cz.

 11. Provozovatel je oprávněn okamžitě deaktivovat profil prodávajícího v prostředí Atelier.cz v případě, že prodávající opakovaně nabídne zboží, jehož povaha, původ, způsob výroby nebo prodeje je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito VOP nebo filozofií a účelem Atelier.cz. Stejně může provozovatel postupovat v případě, že prodávající poruší některou z povinností uvedených v článku IV. Deaktivace profilu prodávajícího je v tomto případě projevem okamžitého odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele ve smyslu ustanovení článku IX těchto VOP.

 12. Provozovatel prodávajícímu a kupujícímu doručuje pouze elektronicky, a to na e-mail uvedený při registraci.

Článek IV

práva a povinnosti prodávajícího

 1. Aktivací profilu prodávajícího je mezi prodávajícím a provozovatelem uzavřena smlouva o užívání prostředí Atelier.cz a zprostředkování možnosti uzavřít s kupujícím smlouvu za podmínek uvedených v těchto VOP.

 2. Prodávající je povinen nahlásit provozovateli bez zbytečného odkladu jakékoliv změny údajů, které uvedl v registraci. V případě porušení této povinnosti se prodávající nemůže neaktuálnosti uvedených údajů vůči provozovateli dovolávat, zejména pak v případě doručení právního jednání na neaktuální adresu či e-mail.

 3. Prodávající má právo nabízet prostřednictvím serveru Atelier.cz pouze zboží vymezené v článku II. V pochybnostech má přednost rozhodnutí kurátora nebo provozovatele.

 4. Kontrola fotografií a popisu zboží probíhá po jejich nahrání do prostředí Atelier.cz, a to před samotným publikováním ve veřejné části nebo též v rámci nahodilé kontroly kurátorem kdykoliv během aktivní nabídky zboží. Prodávající je povinen uvést pravdivé a úplné údaje o nabízeném zboží. Stejně tak je povinen ve své nabídce zveřejnit věrnou vizualizaci skutečného zboží. Prezentace zboží pomocí ilustračních fotografií nebo fotografií podobného zboží je zakázána. Podobné fotografie lze použít pouze v rámci zakázkové výroby, kdy je kupující předem informován o skutečnosti, že výsledek zakázkové výroby se může nepatrně lišit od předlohy, kdy při uzavření příslušné smlouvy s tímto vysloví souhlas. Zboží povahy zakázkové výroby podléhá zvýšené kontrole ze strany kurátora.

 5. Prodávající je povinen v nabídce uvést cenu zboží včetně DPH a příp. jiných poplatků, způsob platby, termín dodání zboží, náklady dodání zboží, a další údaje, které mu zákon v rámci postavení prodávajícího vůči kupujícímu ukládá.

 6. Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku konkrétního zboží prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Od tohoto okamžiku je pro obě strany objednávka závazná a prodávající je povinen zboží kupujícímu za uvedených podmínek dodat. V případě okolností bránících včasnému a řádnému splnění smlouvy má prodávající povinnost kupujícího bezodkladně informovat.

 7. Je-li prodávajícím podnikatel, je povinen respektovat všechny zákonné povinnosti vůči kupujícímu jako spotřebiteli. Provozovatel kupujícímu neodpovídá za nesplnění uvedené povinnosti.

 8. Je-li prodávajícím spotřebitel, má právo od smlouvy o užívání prostředí Atelier.cz uzavřené s provozovatelem odstoupit do 14 dnů od aktivace profilu prodávajícího, a to bez udání důvodu. Odstoupení musí být doručeno provozovateli formou žádosti o deaktivaci svého profilu prostřednictvím formuláře Atelier.cz s účinky ke dni doručení žádosti provozovateli. Provozovatel má povinnost přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu prodávajícímu potvrdit. Provozovatel a prodávající – spotřebitel výslovně sjednávají, že dojde-li v uvedené lhůtě ze strany prodávajícího k čerpání služeb nebo k nákupu kreditu, dává tím prodávající výslovně najevo, že plnění bylo ze strany poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, poskytnuto s jeho výslovným souhlasem, kdy stvrzuje, že mu bylo ještě před uzavřením předmětné smlouvy sděleno, že v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, nemá. V případě odeslání objednávky kreditu resp. čerpání služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy podle cit. ustanovení zákona tak nemá prodávající právo od smlouvy podle cit. ustanovení odstoupit.

 9. V případě, že prodávající nadále nehodlá služby Atelier.cz využívat, je povinen požádat o deaktivaci svého profilu, a to prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Ke skončení smluvního vztahu dojde k 30. dni od doručení žádosti provozovateli.

 10. Smluvní vztah mezi provozovatelem a prodávajícím trvá po celou dobu existence aktivního profilu prodávajícího. I v případě, že prodávající služby Atelier.cz aktivně nevyužívá, je povinen platit provozovateli úplatu podle článku V. K ukončení smluvního vztahu dojde pouze deaktivací profilu prodávajícího.

 11. Provozovatel nemá v případě deaktivace profilu na žádost prodávajícího povinnost vrátit peníze za prodávajícím již nakoupené kredity. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s odesláním zboží ve více než dvou případech během jednoho kalendářního měsíce, má provozovatel právo účet prodávajícího sankcionovat, a to formou deaktivace nebo úplného odstranění některého nebo veškerého zboží nebo deaktivací profilu prodejce. Volba typu uplatněné sankce je výhradním právem provozovatele.

Článek V

Úplata

 1. Využití prostředí Atelier.cz je do aktualizace těchto obchodních podmínek bezplatné.

Článek VI.

kupní smlouva a smlouva o dílo

 1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání prodávajícím nabízeného zboží kupujícímu, je v prostředí Atelier.cz uzavřena okamžikem odeslání objednávky konkrétního zboží kupujícím prostřednictvím objednacího formuláře v prostředí Atelier.cz.

 2. Kupující je povinen sjednanou cenu včetně sjednaných nákladů spojených s dodáním zboží zaplatit prodávajícímu ještě před dodáním zboží.  Kupující je povinen dodané zboží převzít.

 3. Provozovatel neodpovídá žádné ze smluvních stran za porušení smluvních nebo zákonných povinností druhou smluvní stranou.

 4. Smluvní strany jsou povinny oznámit provozovateli jakékoli porušení smluvních či zákonných podmínek druhou stranou, a to do deseti dnů od zjištění takového porušení.

 5. Prodávající a kupující mohou hodnotit realizovaný obchod i druhou smluvní stranu prostřednictvím formuláře Atelier.cz.

 6. Prodávající a kupující mohou prostřednictvím Atelier.cz uzavřít smlouvu kupní, ale též smlouvu o dílo, kdy prodávající nabízené zboží na základě objednávky kupujícího na svůj náklad a nebezpečí teprve zhotoví.

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Článek VII.

spotřebitelská ujednání


Prodávající a kupující, kteří jsou spotřebiteli, registrací na Atelier.cz potvrzují, že se předem seznámili s těmito VOP, s totožností provozovatele, jeho kontaktními údaji včetně e-mailové adresy, sídla a telefonního čísla, s totožnotí osob, které jménem provozovatele jednají, včetně jejich e-mailové adresy a telefonního čísla.

Článek VIII

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Provozovatel sbírá, shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které získává na základě registrace prodávajících a kupujících jakožto subjektů osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“), v souladu se zákony a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem provozování serveru Atelier.cz, tj. za účelem komunikace s prodávajícími a kupujícími, za účelem prezentace profilu prodávajících a kupujících na svých webových stránkách v prostředí Atelier.cz, za účelem uzavírání smluvních vztahů a prezentace a popularizace serveru Atelier.cz v rozsahy nezbytně nutném k činnostem spadajícím pod oprávněný zájem provozovatele.

 2. Subjekt údajů odesláním registračního formuláře uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které do formuláře zadal (dále jen „souhlas“), a to za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Tento souhlas platí i pro případ pozdější změny uvedeného účelu resp. jeho rozšíření, nejde-li o změnu s původním vymezením účelu neslučitelnou.

 3. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je nutné pro plnění smlouvy s provozovatelem uzavřené na základě těchto VOP. Provozovatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, pohlaví.

 4. Souhlas uděluje subjekt údajů i pro dobu po deaktivaci svého profilu v prostředí Atelier.cz resp. po skončení smluvního vztahu s provozovatelem na základě těchto VOP, a dále i pro dobu po odvolání souhlasu resp. po skončení účinnosti smlouvy o zpracování osobních údajů. Provozovatel je v těchto případech oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu tří let z důvodů případného určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků.

 5. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 6. Udělením souhlasu uzavírá provozovatel a registrovaný prodávající nebo registrovaný kupující smlouvu, která opravňuje provozovatele jakožto správce osobních údajů třetích osob ke sběru, shromažďování a zpracování osobních údajů.

Článek IX.

odstoupení od smlouvy

Smluvní vztah mezi provozovatelem na straně jedné a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé podle těchto VOP lze ukončit těmito způsoby:

 1. dohodou stran

 2. deaktivací profilu na žádost prodávajícího nebo kupujícího prostřednictvím formuláře Atelier.cz. Deaktivovat profil je provozovatel povinen do 48 hodin od přijetí žádosti zaslané prostřednictvím formuláře, která je výrazem jednostranného odstoupení od smlouvy.

 3. deaktivací profilu prodávajícího nebo kupujícího provozovatelem v případě porušení povinností vyplývajících z těchto VOP, která je výrazem jednostranného odstoupení od smlouvy.

Článek X.

služby poskytované v prostředí Atelier.cz

Provozovatel poskytuje v souvislosti s využitím prostředí Atelier.cz prodávajícím za úplatu též tyto služby:

 • zprostředkování uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo s kupujícím v prostředí Atelier.cz
 • sestavování, systematizace, aktualizace a správa dat v počítačových databázích

 • prezentace a reklama nabízeného zboží v prostředí Atelier.cz včetně on-line reklamy v počítačové síti

 • prezentace prodávajícího na Internetu a v jiných médiích

 • poradenství v oblasti prodeje bižuterie, bytových doplňků, výrobků z textilu, keramiky, uměleckých děl, výrobků z kůže, klenotů, výrobků ze vzácných kovů, nábytku, hraček, výrobků ze dřeva a plastických hmot, kloboučnického zboží, galanterie, svíček, floristiky, zrcadel

 • poskytování přístupu k informacím na Internetu

 • elektronické poštovní služby, telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na Internetu

 • poskytování přístupu do databází a systémů IT, poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby, elektronická výměna zpráv prostřednictvím konferenčních linek, konferenčních místností a internetových fór, předávání informací na internetové adresy

 • poskytování vyhledávacích služeb v Internetu

 • návrh počítačového software, technické poradenství, poskytování nebo pronájem elektronických paměťových míst na Internetu, služby v oblasti IT

Článek XI.

užití ochranné známky

Prodávající má právo užít ochrannou známku “Atelier.cz - design & handmade” pouze po předchozím písemném schválení provozovatelem.

Článek XII.

závěrečná ujednání

 1. Provozovatel tímto všechny uživatele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi provozovatelem a uživatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uživatel nalezne zejména na:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Dále je možné mimosoudně řešit spotřebitelské spory za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí. K nalezení zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pomocí platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí, je obsažena zejména v nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy vzniklé v prostředí Atelier.cz mezi provozovatelem na straně jedné a prodávajícím nebo kupujícím na straně druhé.
 3. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na www.atelier.cz/obchodni-podminky
 4. Tyto VOP jsou účinné od 24. května 2017

  Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP v souladu se zákonem jednostranně změnit.