Vyhledávání

Šperky Elizabeth - Zuzana Bělová

Hodnocení: 0 z 5 Město: Praha 20
Stát: ČR

Zuzana Bělová - obchodní podmínky

DŮLEŽITÉ! VYČKEJTE, PROSÍM, S PLATBOU AŽ DO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. JE MOŽNÉ, SE VÁMI VYBRANÉ ZBOŽÍ O NĚCO DŘÍVE PRODALO JINDE A JÁ JEJ NESTAČILA ODSTRANIT Z NABÍDKY.

Ochrana osobních údajů: Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení, e.mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo. 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu maximálně 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

 Zpracování osobních údajů je prováděno Zuzanou Bělovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: Dopravce Česká pošta, Praha 20

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat telefonem uvedeným v objednávkovém formuláři. 

Podle Nařízení máte právo: 

1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce 

3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům, a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování 

5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu, nebo z důvodu plnění smlouvy 

7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením 

9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Závěrečná ustanovení:

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 24.5.2018


Reklamace:

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Vaši reklamaci vyřídím co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě.

2. Výrobek byl poškozen působením živlů.

3. Výrobek byl poškozen špatným zacházením

     /používání při sportu, spaní se šperky/

Postup při reklamaci :

    Informujte mě prosím o důvodu reklamace mailem.

    Následně zašlete zboží v bublinkové obálce nebo krabičce doporučeně.

    Přepravné za zboží odeslané kvůli opravě hradí prodávající.

    Přepravné kvůli výměně zboží hradí kupující.

    Přepravné kvůli vrácení zboží do 14. dnů hradí kupující.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

DOPORUČENÍ - JAK PEČOVAT O ŠPERK:

- šperky uchovávejte v krabičce, šuplíku...některé kameny vlivem světla blednou/růženín, ametyst/

- vyvarujte se aplikaci parfému, laku na vlasy a pod. přímo na šperk

- neberte si s sebou šperky do postele, do vany

- nevystavujte šperky silným nárazům

- šperk očistíte vodou se saponátem, vysušte, nebo nechte volně uschnout

- přestože je nerezová ocel odolná proti vodě, některé druhy kamenů není dobře nechávat dlouho ve vodě